Vedtægter Allingåbro Skytteforening

 

Vedtægter for Allingåbro Skytteforening.

 

                                                              § 1.

 

Foreningens navn er: Allingåbro Skytteforening og foreningens hjemsted er: Norddjurs Kommune.

 

                                                         § 2.

 

Foreningens formål er ved skydning og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

                                                         § 3.

 

Foreningen er tilsluttet DGI Østjylland skydning samt DGI skydning, Dansk Skytteunion og dermed undergivet de til enhver tid gældende regler og love for disse foreninger.

 

                                                         § 4.

 

a)   Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender

      sig nærværende vedtægter, der udleveres ved indmeldelsen.

b)   Enhver kan optages som medlem og dyrke geværskydning.

c)   For pistolskydning er der en nedre aldersgrænse på 12 år.

      Optagelse afbørn kan dog kun ske efter en skønsmæssig vurdering fra instruktør og
      bestyrelse.

d)   Som støtte eller passivt medlem kan enhver optages.

e)   Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.

      Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

                                                         § 5.

 

a)   Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 6

      bestyrelsesmedlemmer.

b)   Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, sekretær, kasserer               

      og 3 bestyrelsesmedlemmer.

c)   Formanden er på valg hvert år og vælges for et år ad gangen.

d)   Af bestyrelsesmedlemmer vælges 3 for to år på ulige år og 3 på lige år.

e)   Af suppleanter til bestyrelsen vælges 1 for to år på ulige år og 1 på lige år.

f)    Af revisorer vælges 1 for to år på ulige år og 1 på lige år.

g)   Revisorsuppleant vælges for to år.

 

 

                                                         § 6.

 

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningen forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem. der efter bestyrelsens skøn, af en hvilken som helst grund, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

                                                         § 7.

 

Foreningens kontingent reguleres årligt med stigningen ifølge forbrugerprisindekset.

Kontingentet op eller nedrundes til nærmeste hele kroner.

 

                                                         § 8.

 

a)   Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de

      for foreningens indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med

      dens respektive formue.

b)   Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor

       foreningen ud over kontingent-forpligtigelsen.

c)   Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller

      udbytte af nogen art.

 

                                                         § 9.

 

a)   Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen der afholdes hvert år

       inden 31. marts. Indkaldelse hertil med angivelse af dagsorden sendes pr.

      brevpost eller E-mail til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.

b)   Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i

      hænde senest 8 dage før.

c)   Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret, og er                 

      dermed valgbar til   bestyrelsen. Et familiemedlemskab har max. 2 stemmer på

      generalforsamlingen, ordinær som ekstraordinær. Forældre eller værge til et               

       medlem under 16 år, som ved personlig fremmøde, har taleret.

d)   Et familiemedlemskab er 2 voksne og 2 børn, børn kan være med i et

      familiemedlemskab til det år de fylder 18 år.

e)   På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal, dog kræves til

      udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de

      afgivne gyldige stemmer for.

      Ønsker om vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til             

      generalforsamlingen, med angivelse af ændringen.

      Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

f)    Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

 

                                                         § 10.

 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling:

 

         1.      Valg af dirigent

         2.      Aflæggelse af beretning

         3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab

         4.      Behandling af indkomne forslag

         5.      Valg af:

                           a)   Formand

                           b)   Bestyrelsesmedlemmer

                           c)   Suppleanter

                           d)   Revisorer

                           e)   Revisorsuppleant

         6.      Eventuelt

 

                                                         § 11.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder

det fornødent, eller mindst 1/4 af foreningens aktive stemmeberettigede medlemmer,

stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom

er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

                                                         § 12.

 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog køb, salg eller pantsætning af

fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

 

                                                         § 13.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

                                                         § 14.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer incl.

formanden er mødt, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

                                                         § 15.

 

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Protokollen underskrives af bestyrelsen – senest ved næste bestyrelsesmøde.

 

 

                                                         § 16.

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og senest 20 dage efter

regnskabsafslutning, afgiver bestyrelsen driftsregnskabet og status til foreningens

revisorer.

 

                                                         § 17.

 

a)   Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettige

      medlemmer på 2 af hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger

      stemmer herfor, (se indkaldelse § 9).

b)   De Danske Skytteforeninger Østjylland administrerer foreningens ejendom og             

      formue, samt kartoteker over registreringspligtige våben i fem år efter ophør. Er

      ingen nyetablering af foreningen forsøgt og gennemført inden for disse fem år,

      tilfalder foreningens formue, almennyttig Idræts og Ungearbejdet i DGI Østjylland

      skydning.

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. marts 2014.

 

                                                                                                                                 

 

 

                       Carl Aage Sørensen                     Poul Sørensen

                       Dirigent                                         Formand

 

 

                       Peter Hoe                                     Claus Andersen

                       Kasserer                                       Bestyrelsesmedlem

 

 

                       Lars Andersen                              Claus S. D. Nielsen

                       Bestyrelsesmedlem                      Bestyrelsesmedlem

 

 

                       Frank Kristensen                          Martin Brændstrup

                       Bestyrelsesmedlem                      Bestyrelsesmedlem