Indformationer


Pr. 1. januar 2019 indførte vi medlemskort med stregkode  som skal scannes ved hvert fremmøde i foreningen.

Informationen anvendes til lovpligtig registrering af, hvem der har skudt og hvor ofte, så det er dokumenteret, at du er aktivt skydende.

Informationerne beholdes i 3 år, hvorefter de slettes igen

--------------------------------------------------------

          Referat fra Generalforsamling 
  Allingåbro Skytteforening 10. marts 2020

 

Formand, Per Olesen bød forsamlingen velkommen.

Pkt. 1           valg af dirigent.

Formanden foreslog Jens Anders Olesen. Jens Anders blev valgt og kunne meddele generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Pkt. 2           Valg af protokolfører og stemmetællere.

Stemmetællere blev Johannes og Kurt. Protokolfører blev Claus Andersen. Dirigenten gennemgik dagsordenen. Der er 17 stemmeberettiget.

Pkt.3            Aflæggelse af formandens beretning.

Per indledte beretningen med at ændre lidt på sin start. Han ville først takke for det store fremmøde. Men det rettede han til ringe fremmøde (der var kun mødt 17 op incl. bestyrelsen). Per oplyste, at vi er 479 medlemmer. Ellers gennemgik Per årets begivenheder i store træk. Blandt andet omtalte han succesen med vores nye medlemskort. Per informerede forsamlingen omkring bestyrelsens nye store plan med opførelse af en multiskydebane, som vil omhandle Hjortebane og IPSC pistolbane. Banen opføres bag den eksisterende pistolbane. Bestyrelsen har store forventninger til projektet. Per takkede sluttelig vores sponsorer, frivillige hjælpere og bestyrelse for et godt samarbejde det forgangne år. Se Pers vedlagte årsberetning som vedlagt bilag.

Spørgsmål til beretningen: Torben Schwartz: Kommer der besked om arbejdsdage i foreningen? Kurt Nordstrøm svarer, Der er en telefonliste man kan tilmelde sig på. Henrik Mønster: Hvornår flytter vi ud på udendørsbanen? Svar: cirka medio maj.

Formandens beretning blev godkendt

 

Pkt.4            Forelæggelse af det reviderede regnskab.

                         Jørgen Justesen fremlagde det reviderede regnskab og gennemgik det i store træk. Årets resultat ender med et overskud på 89.058 kr. efter afskrivninger vi skylder kun 140.000 på vores 15 meter bane. Om 4 år er foreningen gældfri hvis vi forsætter i samme gang. Jørgen øffer lidt over den stigende udgift til porto, men det er desværre nødvendig, da ikke alle medlemmer er online. For yderligere detaljer se vedlagte regnskab.

                         Der var efterfølgende ingen spørgsmål til regnskabet.

                         Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

Pkt.5            Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen forslag.

 

Pkt.6            Pause.

                      Pausen springes over, da der ikke var særligt mange fremmødte og generalforsamlingen skred hurtig frem

 

Pkt.7            Valg til bestyrelsen

Valg af formand: Per Olesen genvalgt

1 bestyrelsesmedlem for 1 år: Erik Ø Sørensen valgt

1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Claus Andersen genvalgt

1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Kurt Nordstrøm ønsker ej genvalg. Kim Melgaard valgt i stedet

1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Christian Brøgger genvalgt

Valg af bestyrelsessuppleanter for 2 år: Kenneth Melgaard valgt

Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år: Torben Schwartz

Valg af revisor: Jens Anders Olsen genvalgt

                        

 

Pkt.8            Eventuelt.

Spørgsmål fra medlem: Hvorfor skal vi have kort og registreres hver gang vi kommer i foreningen? Formanden redegjorde herfor. Klokken 20.10 sluttede Dirigent, Jens Anders Olesen med at overdrage ordet til formanden.

Per sluttede af med at takke Kurt Nordstrøm for mange års tro tjeneste og godt samarbejde i bestyrelsen gennem tiden. Ligeledes takkede Per, Jens Anders for ordstyrer jobbet. Begge modtog en lille ting som tak. Her efter spistes der smørrebrød ad libitum.

For referat Claus Andersen


                                                                       Allingåbro Skytteforening
                                                                              Årsregnskab 2019      
Note Regnskab 2018
1 Omsætning inden- & udendørsbaner  594.379  564.115
2 Udgifter inden- & udendørsbaner  265.831  267.231
3 Driftsudgifter indendørsbane  55.240  76.434
4 Driftsudgifter udendørsbaner  52.837  86.263
5 Andre udgifter  85.556  79.286
Udgifter i alt  459.464  459.464  509.214
Resultat af primær drift  134.915  54.901
6 Afskrivninger 2019  45.857  57.151
Årets resultat  89.058  -2.250
Status pr. 13-12-2019
Aktiver
Kassebeholdning  8.200  8.200
Bankkonto 9388-6540004828  234.756  111.917
Frimærker  922  1.125
Tilgodehavender  1.100  3.650
Våben ejet af foreningen  50.436  50.440
Våben ejet af private  5.800  8.000
Varelager køkken  5.755  6.300
Varelager ammunition  145.947  161.244
Varelager skiver / tilbehør  29.685  33.829
Værdi af investeringer  88.789  103.944
Omsætningsaktiver i alt  571.390  488.649
Anlægsaktiver
Ejend. Industriparken 22  800.000  800.000
Ejend. Tøjstrupvej 37 D  370.000  370.000
 1.170.000  1.170.000
Aktiver i alt  1.741.390  1.658.649
Passiver
Forudbetalt kontingent  40.001  30.165
Forudbetalt boksgebyr  1.937  1.750
Forudbetalt sponsorat  6.500  6.500
Kortfristet gæld  48.395  31.882
DDS lån nyanlæg  140.000  175.000
Årets resultat  89.058  -2.248
Egenkapital 2019  1.415.499  1.415.600
Passiver i alt  1.741.390  1.658.649
Ejenkapital 2018  1.415.600  101
Regnskab 2018
Note 
1 Indtægter inden- & udendørsbaner
Kontingenter  142.428  134.705
Tilskud  -00  -00
Sponsorater  15.000  15.000
Kantinesalg  75.097  70.858
Indskud kurser  -00  500
Indskud jagtskydninger  52.545  50.540
Øvrige indskud / våbenleje  23.074  17.409
Baneindtægter  19.480  17.756
Skiver / tilbehør  13.119  13.624
Dep. smartkort 200 m bane  1.400  800
Ammunition  219.832  209.293
Salg patronhylstre  -00  7.221
Diverse indtægter  400  -00
SKV-gebyr / boksgebyr  32.004  26.409
Indtægter i alt   594.379  564.115
Note
2 Udgifter inden- & udendørsbaner
Indkøb kantine  47.739  44.518
Lagerforskydning kantine  545  2.673
Forplejning  10.821  11.387
Indskud / udgifter kursus  -00  803
Indskud / udgifter stævner  400  1.350
Skivemateriel  4.880  260
Skiver / tilbehør  10.978  10.609
Lagerforskydning skiver / tilbehør  4.144  6.340
Præmier / gaver  6.341  3.253
Vedligehold våben / materiel  1.656  11.045
Ammunition  161.614  108.980
Lagerforskydning ammunition  15.297  64.606
Diverse indkøb  1.416  1.407
Udgifter i alt  265.831  267.231
Note
3 Driftsudgifter indendørsbaner
Alarm  8.677  6.714
El  7.331  9.366
Varme  18.295  24.702
Vandafgift / renovation / skat  2.538  2.629
Vedligeholdelse  10.582  25.348
Forsikringer  7.817  7.675
Driftsudgifter i alt  55.240  76.434
Regnskab 2018
Note
4 Driftsudgifter udendørsbaner
El / varme  17.422  19.445
Vedligehold og ombygning  15.231  47.240
Alarm  4.802  5.745
Vandafgift / renovation  5.502  4.147
Forsikringer  9.880  9.686
Driftsudgifter i alt  52.837  86.263
Note
5 Andre udgifter
Kontorartikler  8.627  7.966
Møder / arrangementer  5.727  6.180
Telefon  5.920  6.707
Porto / fragt / gebyr / skv  30.798  24.011
Annoncer / reklamer  2.944  2.875
Forenings kontingenter  16.905  16.751
Medlemskort / sikkerhedsbe  1.136  4.216
Udgifter regnskab / EDB  6.594  5.813
Internet / hjemmeside  4.371  4.644
Privatalarm Per Olesen  2.400  448
Kassedifference  135  -325
Administrations udg. I alt  85.556  79.286
Afskrivninger 2019 Regnskab 2018
Note
6 Våben forening 01.01.2019
Primo saldo  50.440
Køb i året  5.600
 56.040
Afskrivning 10 %  5.604  5.604  5.604
Ultimo våben værdi  50.436
Våben private 01-01.2019
Primo saldo  8.000
Køb i året  -00
 8.000
Afskrivning  2.200  2.200  7.000
Ultimo private værdi  5.800
Investeringer 01.01.2019
Primo saldo  103.944
Køb i året  22.898
 126.842
Afskrivning 30 %  38.053  38.053  44.547
Ultimo investeringer værdi  88.789    
Afskrivninger i alt 2019  45.857  57.151
Varelager 2019 Primo Ultimo Difference
Ammunition  161.244  145.947  -15.297
Skiver / tilbehør  33.829  29.685  -4.144
Kantine  6.300  5.755  -545
 201.373  181.387  -19.986
Foranstående regnskab er udarbejdet på grundlag af de førte bøger, som vi har revideret.
Allingåbro den 19. Februar 2020
Revisorer Kasserer
Jens Anders Olsen Tonny Bent Madsen Jørgen Justesen