Vedtægter Allingåbro Skytteforening

                                                         Vedtægter for

                                              Allingåbro Skytteforening.

                                                                       § 1.

Foreningens navn er:

og foreningens hjemsted er: Norddjurs Kommune.

                                                                        § 2.  

Foreningens formål er ved skydning og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3.

Foreningen er tilsluttet DGI Østjylland skydning samt DGI-skydning, Dansk Skytteunion og dermed undergivet de til enhver tid gældende regler og love for disse foreninger.

                                                                          § 4.

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter, der udleveres

        ved indmeldelsen.

b)    Enhver kan optages som medlem og dyrke geværskydning.

c)     For pistolskydning er der en nedre aldersgrænse på 12 år. Optagelse af børn kan dog kun ske efter en

       skønsmæssig vurdering fra instruktør og bestyrelse.

d)    Som støtte eller passivt medlem kan enhver optages.

kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

e)

                                                                       § 5.

a)     Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.

konstituerer sig selv med en næstformand, sekretær, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

b)

c)     Formanden er på valg hvert år og vælges for et år ad gangen.

d)    Af bestyrelsesmedlemmer vælges 3 for to år på ulige år og 3 på lige år.

e)    Af suppleanter til bestyrelsen vælges 1 for to år på ulige år og 1 på lige år.

f)     Af revisorer vælges 1 for to år på ulige år og 1 på lige år.

g)    Revisorsuppleant vælges for to år.

                                                                    § 6.

  Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningen forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem. der efter bestyrelsens skøn, af en hvilken som helst grund, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

                                                                     § 7.

  Foreningens kontingent fastsættes efter forslag fra bestyrelsen og vedtages på generalforsamlingen.

                                                                     § 8.

a)

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgåede  

       forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

b)    Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over

       kontingent-forpligtigelsen. 

c)     Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

                                                                       § 9.

a)

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen der afholdes hvert år inden 31. marts.

       Indkaldelse hertil med angivelse af dagsorden sendes pr. Brevpost eller e-mail til hvert enkelt medlem med

       mindst14 dages varsel.

b)    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

c)     Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret, og er dermed valgbar til bestyrelsen.

       Et familiemedlemskab har max. 2 stemmer på generalforsamlingen, ordinær som ekstraordinær.

       Forældre eller værge til et medlem under 16 år, som ved personligt fremmøde, har taleret.

d)    Et familiemedlemskab er 2 voksne og 2 børn, børn kan være med i et familiemedlemskab til det år de fylder 18 år.

e)    På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem,

       samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for.

       Ønsker om vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til

        generalforsamlingen, med angivelse af ændringen. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.                     

f)     Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

                                                                       § 10.

  Dagsorden til den ordinære generalforsamling:

            1.         Valg af dirigent

            2.         Aflæggelse af beretning

            3.         Forelæggelse af det reviderede regnskab

            4.         Behandling af indkomne forslag

            5.         Valg af:

                                    a)    Formand

                                    b)    Bestyrelsesmedlemmer

                                    c)     Suppleanter

                                    d)    Revisorer

                                    e)    Revisorsuppleant

            6.         Eventuelt

                                                                     § 11.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/4 af foreningens aktive stemmeberettigede medlemmer, stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

                                                                       § 12.

  Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kasseren. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

                                                                       § 13.

Bestyrelsen

fastsætter selv sin forretningsorden.

                                                                          § 14.

er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer incl. formanden er mødt, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen

                                                                           § 15.

  Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen – senest ved næste bestyrelsesmøde.

                                                                            § 16.

  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og senest 20 dage efter regnskabsafslutning, afgiver bestyrelsen driftsregnskabet og status til foreningens revisorer.

                                                                             § 17.

a)

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 af hinanden

       følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor, (se indkaldelse § 9).

b)    DGI Østjylland skydning administrerer foreningens ejendom og formue, samt kartoteker over registreringspligtige   våben i fem år efter ophør. Er ingen nyetablering af foreningen forsøgt og gennemført inden for disse fem år, tilfalder foreningens formue, almennyttig Idræts og Ungearbejdet i DGI Østjylland skydning.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16.marts 2022.

                        Jens Anders Olsen                                Per Steen Olesen

                        Dirigent                                                  Formand

                        Kim A. R. Melgaard                               Jørgen G. Justesen

                        Næstformand                                        Kasserer

                        Claus Andersen                                     Jan Nygaard

                        Bestyrelsesmedlem                               Bestyrelsesmedlem

                        Christian Brøgger Franck                       Erik Sørensen

                        Bestyrelsesmedlem                               Bestyrelsesmedlem