Årsregnskab 2020

 

                                                                       Allingåbro Skytteforening    
                                                                              Årsregnskab 2020    
Note               Regnskab 2019
                 
1 Omsætning inden- & udendørsbaner    514.698    594.379
                 
2 Udgifter inden- & udendørsbaner  247.034      265.831
3 Driftsudgifter indendørsbane    49.212      55.240
4 Driftsudgifter udendørsbaner    52.439      52.837
5 Andre udgifter      97.036      85.557
  Udgifter i alt      445.722  445.722    459.465
  Resultat af primær drift      68.976    134.914
                 
6 Afskrivninger 2020         36.217    45.857
7 Afdrag lån        35.000    35.000
  Årets resultat        -2.241    54.057
                 
  Status pr. 13-12-2020            
                 
  Aktiver              
  Kassebeholdning      8.200      8.200
  Bankkonto 9388-6540004828    104.585      234.756
  MobilePay 9388-0001212451    165.692      
  Frimærker      1.080      922
  Tilgodehavender      700      1.100
  Våben ejet af foreningen    45.392      50.436
  Våben ejet af private    3.400      5.800
  Varelager køkken      8.286      5.755
  Varelager ammunition    170.118      145.947
  Varelager skiver / tilbehør    30.591      29.685
  Værdi af investeringer    67.138      88.789
  Omsætningsaktiver i alt    605.182      571.390
                 
  Anlægsaktiver            
  Ejend. Industriparken 22    800.000      800.000
  Ejend. Tøjstrupvej 37 D    370.000      370.000
           1.170.000      1.170.000
  Aktiver i alt      1.775.182      1.741.390
                 
  Passiver              
  Forudbetalt kontingent      43.758    40.001
  Forudbetalt boksgebyr      4.000    1.937
  Forudbetalt sponsorat      6.500    6.500
  Kortfristet gæld        48.441    48.395
  DDS lån nyanlæg        105.000    140.000
  Årets resultat        -2.241    54.059
  Egenkapital 2020        1.569.724    1.450.498
  Passiver i alt        1.775.182    1.741.390
                 
  Ejenkapital 2019      1.450.498  -119.226    
                 
                Regnskab 2019
Note                 
1 Indtægter inden- & udendørsbaner        
  Kontingenter      142.015      142.428
  Tilskud        -00      -00
  Sponsorater      13.000      15.000
  Kantinesalg      61.939      75.097
  Indskud kurser      11.000      -00
  Indskud jagtskydninger    39.868      52.545
  Øvrige indskud / våbenleje    20.726      23.074
  Baneindtægter      17.803      19.480
  Skiver / tilbehør      8.317      13.119
  Dep. smartkort 200 m bane    400      1.400
  Ammunition      159.956      219.832
  Salg patronhylstre      -00      -00
  Diverse indtægter      -00      400
  SKV-gebyr / boksgebyr    39.674      32.004
  Indtægter i alt       514.698      594.379
                 
                 
Note                
2 Udgifter inden- & udendørsbaner        
  Indkøb kantine      42.321      47.739
  Lagerforskydning køkken          545
  Forplejning      9.883      10.821
  Indskud / udgifter kursus    2.700      -00
  Indskud / udgifter stævner    160      400
  Skivemateriel      2.633      4.880
  Skiver / tilbehør      8.854      10.978
  Lagerforskydning skiver / tilbehør        4.144
  Præmier / gaver      3.464      6.341
  Vedligehold våben / materiel    2.340      1.656
  Ammunition      159.644      161.614
  Lagerforskydning ammunition          15.297
  Diverse indkøb      15.035      1.416
  Udgifter i alt      247.034      265.831
                 
                 
Note                
3 Driftsudgifter indendørsbaner          
  Alarm        6.428      8.677
  El        7.330      7.331
  Varme        18.148      18.295
  Vandafgift / renovation / skat    2.858      2.538
  Vedligeholdelse      6.438      10.582
  Forsikringer      8.011      7.817
  Driftsudgifter i alt      49.212      55.240
                 
                 
                 
                Regnskab 2019
Note                
4 Driftsudgifter udendørsbaner          
  El / varme      20.222      17.422
  Vedligehold og ombygning    1.632      15.231
  Alarm        10.718      4.802
  Vandafgift / renovation    4.733      5.502
  Forsikringer      10.133      9.880
  Udgifter landmåler      5.000      
  Driftsudgifter i alt      52.439      52.837
                 
                 
Note                
5 Andre udgifter            
  Kontorartikler      3.708      8.627
  Møder / arrangementer    15.056      5.727
  Telefon        5.618      5.920
  Porto / fragt / gebyr / skv    37.036      30.798
  Renteudgifter      1.257      
  Annoncer / reklamer    3.790      2.944
  Forenings kontingenter    17.756      16.905
  Medlemskort       1.021      1.136
  Udgifter regnskab / EDB    5.934      6.594
  Internet / hjemmeside    3.576      4.371
  Privatalarm Per Olesen    2.400      2.400
  Kassedifference      -115      135
  Administrations udg. I alt    97.036      85.557
                 
                 
  Afskrivninger 2020           Regnskab 2019
Note                
6 Våben forening 01.01.2020          
  Primo saldo      50.436      
  Køb i året        -00      
           50.436      
  Afskrivning 10 %      5.044  5.044    5.604
  Ultimo våben værdi      45.392      
                 
  Våben private 01-01.2020          
  Primo saldo      5.800      
  Køb i året        -00      
           5.800      
  Afskrivning      2.400  2.400    2.200
  Ultimo private værdi    3.400      
                 
  Investeringer 01.01.2020          
  Primo saldo      88.789      
  Køb i året        7.122      
           95.911      
  Afskrivning 30 %      28.773  28.773    38.053
  Ultimo investeringer værdi    67.138      
  Afskrivninger i alt 2020      36.217    45.857
                 
Note                
7 Afdrag DDS lån         35.000    35.000
                 
                 
                 
  Varelager 2020     Primo Ultimo   Difference
                 
  Ammunition      145.947  170.118    24.171
  Skiver / tilbehør      29.685  30.591    906
  Kantine        5.755  8.286    2.531
           181.387  208.995    27.608
                 
                 
                 
  Foranstående regnskab er udarbejdet på grundlag af de førte bøger, som vi har kontrollerel.
  Bemærk lagerforskydning er ikke indregnet i årsregnskabet for 2020.    
                 
  Allingåbro den 17. Februar 2021        
                 
  Revisorer           Kasserer  
  Jens Anders Olsen     Tonny Bent Madsen Jørgen Justesen