Årsregnskab 2021

                                                                       Allingåbro Skytteforening  
                                                                              Årsregnskab 2021    
Note               Regnskab 2020
                 
1 Omsætning inden- & udendørsbaner  638.259    514.698
                 
2 Udgifter inden- & udendørsbaner  265.761      247.034
3 Driftsudgifter indendørsbane    44.732      49.212
4 Driftsudgifter udendørsbaner    53.922      52.439
5 Andre udgifter      102.669      97.036
  Udgifter i alt      467.084  467.084    445.721
  Resultat af primær drift      171.175    68.977
                 
6 Afskrivninger 2021        31.957    36.217
7 Afdrag lån        -00    35.000
8 Danmarks Jægerforbund      39.750    
  Årets resultat        99.468    -2.240
                 
  Status pr. 13-12-2021            
                 
  Aktiver              
  Kassebeholdning      10.500      8.200
  Bankkonto 9388-6540004828    185.606      104.585
  MobilePay 9388-0001212451    222.415      165.692
  Frimærker      1.331      1.080
  Tilgodehavender      2.460      700
  Våben ejet af foreningen    67.853      45.392
  Våben ejet af private    1.000      3.400
  Varelager køkken      13.353      8.286
  Varelager ammunition    190.449      170.118
  Varelager skiver / tilbehør    27.603      30.591
  Værdi af investeringer    51.376      67.138
  Omsætningsaktiver i alt    773.946      605.182
                 
  Anlægsaktiver            
  Ejend. Industriparken 22    800.000      800.000
  Ejend. Tøjstrupvej 37 D    370.000      370.000
           1.170.000      1.170.000
  Aktiver i alt      1.943.946      1.775.182
                 
  Passiver              
  Forudbetalt kontingent      48.843    43.758
  Forudbetalt boksgebyr      1.500    4.000
  Forudbetalt sponsorat      6.500    6.500
  Kortfristet gæld        90.091    48.441
  DDS lån nyanlæg        105.000    105.000
  Årets resultat        99.468    -2.241
  Egenkapital 2021        1.592.543    1.569.724
  Passiver i alt        1.943.946    1.775.182
                 
                 
                Regnskab 2020
Note                 
1 Indtægter inden- & udendørsbaner      
  Kontingenter      146.429      142.015
  Tilskud        62.985      -00
  Sponsorater      10.458      13.000
  Kantinesalg      72.434      61.939
  Indskud kurser      4.000      11.000
  Indskud jagtskydninger    44.403      39.868
  Øvrige indskud / våbenleje    22.769      20.726
  Baneindtægter      24.674      17.803
  Skiver / tilbehør      11.777      8.317
  Dep. smartkort 200 m bane    1.500      400
  Ammunition      176.347      159.956
  Salg patronhylstre      13.608      -00
  Diverse indtægter      -00      -00
  SKV-gebyr / boksgebyr    46.875      39.674
  Indtægter i alt       638.259      514.698
                 
                 
Note                
2 Udgifter inden- & udendørsbaner        
  Indkøb kantine      54.828      42.321
  Forplejning      10.175      9.883
  Indskud / udgifter kursus    -00      2.700
  Indskud / udgifter stævner    745      160
  Skivemateriel      737      2.633
  Skiver / tilbehør      11.524      8.854
  Præmier / gaver      5.236      3.464
  Vedligehold våben / materiel    3.965      2.340
  Ammunition      176.856      159.644
  Diverse indkøb      1.695      15.035
  Udgifter i alt      265.761      247.034
                 
                 
Note                
3 Driftsudgifter indendørsbaner          
  Alarm        6.494      6.428
  El        6.970      7.330
  Varme        19.233      18.148
  Vandafgift / renovation / skat    3.178      2.858
  Vedligeholdelse      750      6.438
  Forsikringer      8.107      8.011
  Driftsudgifter i alt      44.732      49.213
                 
                 
Note                
4 Driftsudgifter udendørsbaner          
  El / varme      26.568      20.222
  Vedligehold og ombygning    3.455      1.632
  Alarm        8.804      10.718
  Vandafgift / renovation    4.784      4.733
  Forsikringer      10.310      10.133
  Udgifter landmåler      -00      5.000
  Driftsudgifter i alt      53.922      52.438
                 
                 
Note                
5 Andre udgifter            
  Kontorartikler      9.789      3.708
  Møder / arrangementer    5.620      15.056
  Telefon        6.162      5.618
  Porto / fragt / gebyr / skv    43.944      37.036
  Renteudgifter      1.580      1.257
  Annoncer / reklamer    4.594      3.790
  Forenings kontingenter    17.830      17.756
  Medlemskort       -00      1.021
  Udgifter regnskab / EDB    6.894      5.934
  Internet / hjemmeside    4.505      3.576
  Privatalarm Per Olesen    2.400      2.400
  Kassedifference      -650      -115
  Administrations udg. I alt    102.669      97.037
                 
                 
                 
  Afskrivninger 2021           Regnskab 2020
Note                
6 Våben forening 01.01.2021          
  Primo saldo      45.392      
  Køb i året        30.000      
           75.392      
  Afskrivning 10 %      7.539  7.539    5.044
  Ultimo våben værdi      67.853      
                 
  Våben private 01-01.2021          
  Primo saldo      3.400      
  Køb i året        -00      
           3.400      
  Afskrivning      2.400  2.400    2.400
  Ultimo private værdi    1.000      
                 
  Investeringer 01.01.2021          
  Primo saldo      67.138      
  Køb i året        6.256      
           73.394      
  Afskrivning 30 %      22.018  22.018    28.773
  Ultimo investeringer værdi    51.376      
  Afskrivninger i alt 2021      31.957    36.217
                 
Note                
7 Afdrag DDS lån         -00    35.000
                 
Note                
8 Projekt hjortebane            
  Danmarks Jægerforbund      39.750    
                 
                 
                 
  Varelager 2021     Primo Ultimo   Difference
                 
  Ammunition      170.118  190.449    20.331
  Skiver / tilbehør      30.591  27.603    -2.988
  Kantine        8.286  13.353    5.067
           208.995  231.405    22.410
                 
  Foranstående regnskab er udarbejdet på grundlag af de førte bøger, som vi har kontrollerel.
  Bemærk lagerforskydning er ikke indregnet i årsregnskabet for 2020.
                 
  Allingåbro den 10. Februar 2022        
                 
  Revisorer           Kasserer
  Jens Anders Olsen     Tonny Bent Madsen Jørgen Justesen